Política de privadesa

Política de Privadesa de l’Ajuntament de Torredembarra

L’Ajuntament de Torredembarra, com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament com a conseqüència del desplegament de les competències municipals, i d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

L’Ajuntament de Torredembarra realitza tractaments de dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades i la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia de drets digitals.

Amb l’objectiu de donar compliment a legislació sobre protecció de dades, l’Ajuntament ha elaborat i publicat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc les dades tractades i els tractaments realitzats per l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Torredembarra aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades la informació requerida pel RGPD i per la LOPDGDD de manera concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis disponibles a l’abast de les persones interessades.

Per una altra part, l’Ajuntament ha designat un Delegat de Protecció de Dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i els articles 34 i 36 de la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’adreça electrònica de contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpo@torredembarra.cat.

A continuació, es difon una informació ampliada respecte a cada activitat de tractament sota l’àmbit de responsabilitat de l’Ajuntament de Torredembarra, inventariades en el Registre d’Activitats de Tractament:

1. Responsable del tractament
Ajuntament de Torredembarra
Adreça postal: Plaça del castell, 8, 43830 de Torredembarra (Tarragona)
Telèfon: 977 640 025
Correu electrònic: lopd@torredembarra.cat

2. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades
dpo@torredembarra.cat

3. Base jurídica del tractament
Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades deriven de l’exercici de competències i execució de funcions que figuren en les lleis, i que estan exposades en les diverses activitats de tractament del Registre d’Activitats de Tractament que l’Ajuntament ha fet públic, són les següents:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679
Article 6. b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals;
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament
Article 6. d. El tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física

Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics.
El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.
El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l’article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d’una competència atribuïda per una norma amb rang de llei.

4. Finalitats del tractament
Les finalitats del tractament de les dades personals de les persones interessades, que l’Ajuntament de Torredembarra realitza en exercici de les competències municipals, que figuren en les lleis, d’acord amb les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals per l’Ajuntament consten exposades en el Registre d’Activitats de Tractament publicat.

5. Període de conservació de les dades
Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes, en exercici de les competències i funcions de l’Ajuntament, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats; també s’aplicaran normes legals sectorials quan obliguin a períodes específics de conservació i amb posterioritat es conservaran en aplicació de la legislació sobre arxius.

6. Drets de protecció de dades i com exercir-los
Les persones interessades, titulars de les dades objecte de tractament per l’Ajuntament tenen reconegut l’exercici dels drets de protecció de dades: dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, i de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per a les que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, l’Ajuntament de Torredembarra cessarà en els tractaments d’aquestes dades excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Per exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb l’ajuntament, a través del registre electrònic de l’Ajuntament, a la seu electrònica https://www.seu-e.cat/ca/web/torredembarra o presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Torredembarra, Plaça del castell, 8, 43830 de Torredembarra (Tarragona). També podeu presentar, en cas que ho consideri oportú, una reclamació davant l’autoritat catalana de protecció de dades (APDCAT), en qualsevol moment, a través del web: http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/.

7. Destinataris de les dades
La identificació de les categories de destinataris de les dades consten en el Registre d’Activitats de Tractament que l’Ajuntament ha fet públic. En tot cas, també poden ser destinataris de les dades personals altres administracions públiques competents en la matèria, quan existeixi una previsió legal, havent estat fonamentada la cessió en una base jurídica legítima d’acord amb l’article 6 del RGPD i l’article 8 de la LOPDGDD.

8. Transferències internacionals de dades
No estan previstes.

9. Procedència de les dades personals
Les dades personals objecte de tractament per l’Ajuntament, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics, en compliment d’una obligació legal, en execució d’un contracte o per protegir interessos vitals de l’interessat o d’una altra persona física, procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants. En cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades, per exemple d’altres administracions públiques, es donarà compliment a l’article 14 del RGPD referit a la informació que haurà de facilitar-se a l’interessat quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, que inclou específicament l’obligació d’informar sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

 

Propietat intel·lectual

Els continguts subministrats per l’Ajuntament de Torredembarra estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de l’Ajuntament de Torredembarra o de les persones físiques o jurídiques que s’informi. Mitjançant l’adquisició d’un producte o servei, l’Ajuntament de Torredembarra no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se l’Ajuntament de Torredembarra tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del seu titular. El client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs al web de l’Ajuntament de Torredembarra, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.

L’Ajuntament de Torredembarra ha obtingut la informació i els materials inclosos en el web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, l’Ajuntament de Torredembarra no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho fos. L’Ajuntament de Torredembarra declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d’aquesta web.

També es reserva la facultat a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.

L’Ajuntament de Torredembarra, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització del web que pugui portar a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas l’Ajuntament de Torredembarra, els seus departaments i/o centres adscrits, els seus caps i/o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l’ús i/o difusió del web com si no, de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

L’Ajuntament de Torredembarra no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de l’usuari, i l’Ajuntament de Torredembarra no recomana ni garanteix cap de la informació obtinguda per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar incorrectament un vincle, tant al connectar a la web de l’Ajuntament de Torredembarra com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquest web utilitza “Cookies”, és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, l’Ajuntament de Torredembarra no es responsabilitza que la seva desactivació impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Aquesta web és propietat de l’Ajuntament de Torredembarra. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa. Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per l’Ajuntament de Torredembarra, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de l’Ajuntament de Torredembarra l’ús que l’usuari pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web només per a ús personal i privat. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de l’Ajuntament de Torredembarra.

 

Servei de butlletí electrònic

Si no desitja rebre més informació sobre aquest servei, pot demanar la seva baixa a l’adreça de correu electrònic premsa@torredembarra.cat.

 

Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola, i són competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i el seu compliment. En virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, l’usuari renuncia expressament a qualsevol fur que pogués correspondre-li per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent.

 

Política de cookies

L’informem que per a un bon funcionament del web, el sistema de navegació utilitza algunes dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més acurat als usuaris del web. Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’usuari. Aquesta informació només recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.

L’Ajuntament de Torredembarra en el seu web només utilitza “cookies” de tercers; i en concret de Google Analytics; que es un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir informes sobre l’activitat de l’aplicació; emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units.

En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal i en aquest cas, només l’adreça IP d’accés, en virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, autoritzeu a que les dades personals facilitades siguin incorporades en un fitxer de gestió de marketing i tractades per l’AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA, CIF P4315500A, pl. del Castell, 8, 43830 de Torredembarra (Tarragona). La finalitat d’aquest tractament és gestionar la informació comportamental que s’obté de l’actuació dels usuaris en les xarxes socials.

Aquestes dades només es transmetran a les empreses gestores d’aquestes cookies tal i com s’ha detallat en aquest avis, i es conservaran segons els temps establerts per les empreses gestores de les cookies.

En qualsevol cas podreu revocar el consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposició, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’adreça pl. del Castell, 8 43830 de Torredembarra (Tarragona), o bé enviar un correu electrònic a lopd@torredembarra.cat. Així mateix podreu presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o ficar-vos en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades d’aquesta entitat en dpo@torredembarra.cat.

S’informa a l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalment de forma anònima.

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça: http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/.

En qualsevol cas, l’usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies, sense que en cap cas l’Ajuntament de Torredembarra pugui ser responsable que la inhabilitació de cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquest web no funcionin correctament.

Si desitgeu més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabitar-les segons el vostre sistema de navegació podeu consultar el següent enllaç: http://www.aboutcookies.org/.

En cas contrari implica que l’usuari, havent informat l’Ajuntament de Torredembarra de l’ús de cookies i sense que aquestes hagin estat inhabilitades, dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, podeu dirigir-vos a l’Ajuntament de Torredembarra a través dels seus mitjans d’atenció al públic.

Usem cookies per a brindar-li la millor experiència en línia. En acceptar, accepta l'ús de cookies d'acord amb la nostra política de cookies.